เลือกหน้า
      มาตรการ D M H T T สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เช็คอุณหภูมิ โหลดเราชนะ
มาตรการ การจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม สำหรับ
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร
โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมสถานบริการ ผับ บาร์
1. ทำความสะอาดพื้น ผิวสัมผัส ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ
กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2. ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า
3. มีจุดบริการล้างมือด้วย สบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
4. เว้นระยะห่างระหว่าง โต๊ะ ที่นั่ง รวมถึงทางเดิน อย่างน้อย 1 เมตร
5. ให้ควบคุมจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัด
6. ห้ามบริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน สถานที่จำหน่ายอาหาร
7. ลดเวลาทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยหลีกเลี่ยงการติดต่อ
สัมผัสระหว่างกัน และลดการใช้เสียงดังภายในร้านอาหาร
8. มีมาตรการคัดกรอง * ไข้ ไอ จาม หอบเหนื่อย เป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าอาคาร
*** หากพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อสอบสวนโรค
ขอให้ผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มแข็ง
เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ระลอก3 ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2564 จนจัดเป็นพื้นที่
สีส้ม ซึ่งมีผลกระทบกับทุกภาคส่วน เทศบาลเมืองชัยภูมิห่วงใยพี่น้อง
ประชาชน และผู้ประกอบการค้าทุกร้าน ดังนั้นเราควรร่วมมือกัน
เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่กระจายให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
แล้วเราจะผ่าน covid 19 ไปด้วยกัน