เลือกหน้า

สรุปผู้มีสิทธิ์ และผู้มาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564

นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

ผู้มีสิทธิ์             27,544
ผู้มาใช้สิทธิ์       19,143 (70.00%)
บัตรดี                  8,174 (94.94%)
บัตรเสีย                  498 (2.60%)
ไม่ลงคะแนน           469 (2.45%)

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผู้มีสิทธิ์             27,431
ผู้มาใช้สิทธิ์       19,085 (69.75%)
บัตรดี                16,840 (88.24%)
บัตรเสีย                  897 (4.70%)
ไม่ลงคะแนน       1,348 (7.06%)