เลือกหน้า
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 28 เมษายน 2564
ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดนะคะ
D – Distancing : อยู่ห่างไว้
M – Mask wearing : ใส่แมสก์กัน
H – Hand wash : หมั่นล้างมือ
T – Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิ
T – Thai Cha na : ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ
คำสั่งตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ หากไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากเคหสถาน อาจมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท