เลือกหน้า

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน./รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 22-23-24 มีนาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริต โปร่งใส
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564เวลา 08.00 – 17.00 น.
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมืองชัยภูมิ
-บัตรเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล สีชมพู เลือกผู้สมัครได้เขตละ6คน
-บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สีม่วง เลือกผู้สมัครได้คนเดียว
ร่วมกันใช้สิทธิ์ สุจริต โปร่งใส วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 – 17.00 น.