เลือกหน้า
พิธีมอบป้าย Thai Stop Covid สำหรับสถานประกอบการ ที่มีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ทำพิธีมอบ ป้าย Thai Stop Covid ให้แก่สถานประกอบการ
ที่มีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยนายดุสิต หิรัญวรรณ
จำนวน 6 แห่ง ซึ่งสถานีขนส่งเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็น 1 ใน 6 แห่งที่ได้เข้ารับมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติโดยมีนายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้มอบและให้โอวาทแก่สถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมรับมอบป้าย
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายกฤดา สัญญะสาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นตัวแทนผู้รับมอบพร้อมทั้งจะดำเนินการต่อไปภายใต้มาตรการ DMHTT คือ
D = Distancing (การเว้นระยะห่าง)
M = Mask Wearing (สวมหน้ากาก)
H = Hand Washing (การล้างมือ)
T = Testing (การวัดอุณหภูมิ)
T = Thaichana (ติดตั้งไทยชนะ)