เลือกหน้า

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน      (ออนไลน์)

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิอาศัยอำนางตามความใน ข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาคไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำพาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาคไทยด่วนที่สุด ที่ มท 08 10.7/36318 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงวันที่ 29 พฤคจิกาขน 2560 เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงขัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขัดตั้ง เรียกว่า “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ”

2. สถานที่ตั้งของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตั้งอยู่ที่ 345 ถนนบรรณาการตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

3. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีโครงสร้าง ดังนี้

3.1) นายเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิมีอำนาจหน้าที่วางเผน ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

3.2) ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็น หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิมีหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และนโยบาย

4. ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

4.1)รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทสบาลเมืองชัยภูมิ

4.2) จัดให้มีการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการดำเนินการ และประสานหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.3) จัดให้มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย เช่น โทรศัพท์สายด่วนสายตรง สื่อออนไลน์ (เช่น LINE , Appication ฯลฯ) ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น E-Mail ,Website/Webboard,Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ) เป็นต้น ทั้งนี้ให้ประชาชนสามารถจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

4.4) จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่(หน่วยงานเคลื่อนที่เร็ว) ของเทศบาลเมืองชัยภูมิที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว

4.5) รวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ