เลือกหน้า

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ

พฤศจิกายน 26, 2019 / vdoกิจกรรม

Hemodialysis for All by Chaiyaphum community networks.

https://www.youtube....
Read More
พฤศจิกายน 1, 2019 / vdoกิจกรรม

แผนที่นำทาง

https://www.youtube....
Read More

เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมทำแบบประเมินเพื่อแสดงถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้กำหนดให้มีเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Intergrity & Transparency Assesment : ITA

           

แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)    แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)