เลือกหน้า

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาลเมืองชัยภูมิจึงขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมทำแบบประเมินเพื่อแสดงถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้กำหนดให้มีเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Intergrity & Transparency Assesment : ITA

           

แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)    แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)