เลือกหน้า

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง

 

โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี

โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา

โรงเรียนเทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร

โรงเรียนเทศบาล 4 อมร สะเพียรชัย อุทิศ

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

โรงเรียนสุนทรวัฒนา

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา