เลือกหน้า

แผนดำเนินงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองชัยภูมิิได้จัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง จึงประชาสัมพันธ์ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

แสดงแผนการดําเนินงานมีระยะ 1 ปี  ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นนการนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง ชัยภูมิ เพื่อจัดทำเป็นแผนดําเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ในแง่ของกิจกรรมการดําเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการกำหนด ระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และ การประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ