เลือกหน้า

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2. www.gprocurement.go.th
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์เทศบาล