เลือกหน้า

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ (Acrobat Reader PDF)

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณา พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบัญญัติ เรื่อง การขอคัดลอกหรือสำเนาข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำ  พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบัญญัติ เรื่อง การเคาะ ปะผุ พ่นสียานยนต์  พ.ศ.  ๒๕๕๙

เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์  พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ( ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๓

เทศบัญญัติ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๕๓

เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๕๗

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๓

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการกองวัสดุก่อสร้างบนทางเท้าหรือที่สาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๖

เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๘

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙

เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๔๘

เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒