เลือกหน้า

คําสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright)

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดทําเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ ด้านต่างๆ การให้บริการข้อมูลแก่ ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่าขณะใดก็ตาม เทศบาลเมืองชัยภูมิ สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏใน เว็บไซต์ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานหรือผู้รับบริการให้ทราบแต่อย่างใด

Copyright © 2017 เทศบาลเมืองชัยภูมิ Chaiyaphum Municipality