เลือกหน้า

สัญญลักษณ์

ประวัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช 2479 ตราไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2479 เล่ม 53 หน้า 819

เดิมมีพื้นที่ความรับผิดชอบ 2.88 ตารางกิโลเมตร ต่อมาปีพุทธศักราช 2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ขยายเขตเทศบาลจากเดิม เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบ 30.78 ตารางกิโลเมตร โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2536 เล่ม 110 ตอน 228 ก. ฉบับพิเศษ หน้า 50 เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีนายกเทศมนตรีคนแรก คือ ขุนนรินทร์ บริรักษ์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ แห่งแรกตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ต่อมาปีพุทธศักราช 2511 ได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ ถนนบรรณาการ (ปัจจุบันเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ปรับปรุงพื้นที่เป็นอาคารเอกลักษณ์) เมื่อปีพุทธศักราช 2537 ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม ถนนบรรณาการ มาอยู่ที่ทำการชั่วคราว อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ และอาคารศูนย์เด็กปฐมวัยตามลำดับ ต่อมาปีพุทธศักราช 2544 ได้ย้ายมาอยู่อาคารสำนักงานหลังใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  1. อาณาเขต  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด  มีหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  สถานศึกษาต่างๆ ฯลฯ  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภูมิภาค  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  332  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  19,237 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ 30.78 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า

ทิศใต้                ติดต่อกับ           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ           องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ           องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

  1. ลักษณะภูมิประเทศ  โดยรวมของเทศบาลตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม  ทางทิศใต้เทือกเขาภูแลนคาโดยมีเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นแอ่งกระทะเอียงลาดไปทางทิศใต้

3.ลักษณะภูมิอากาศ  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดูกาล 3 ฤดู คือ

ฤดูหนาว  (ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว

ฤดูร้อน      (ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนมากและแห้งแล้ง

ฤดูฝน       (ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม)  มีฝนตกไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามฤดูกาล

สถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในเขตเทศบาล  ได้แก่

  1. ปรางค์กู่  เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด  ก่อสร้างด้วยศิลาแลง  สันนิฐานว่าก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ข้างในปรางค์กู่มีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีประดิษฐานอยู่  ชาวชัยภูมิถือว่าเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์  มีงานเทศกาลสรงน้ำพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์เป็นประจำทุก ๆ ปี กำหนดงานวันเพ็ญเดือน ๕
  2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล  เป็นที่สถานที่พระยาภักดีชุมพล (แล)  ผู้ก่อตั้งเมืองคนแรกได้เสียชีวิตในปี  พ.ศ.2369  ณ  บริเวณต้นมะขามหนองปลาเฒ่า  อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางจังหวัดชัยภูมิ-บ้านเขว้า 3 กม. ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อมีศาลาบวงสรวงไว้เป็นที่สักการบูชา  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  งานบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล เรียกว่า งานประเพณีบุญเดือนหก  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
  3. อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  ประดิษฐานตรงวงเวียน  ถนนบรรณาการ  ปากทางเข้าเมืองชัยภูมิ  ชาวชัยภูมิได้ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2508  เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระยาภักดีชุมพล (แล)  เจ้าเมืองคนแรก

 

ด้านประชากร

จากการสำรวจข้อมูลจากการทำสำมะโนประชากร  โดยการสำรวจครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่  31 ธันวาคม  พ.ศ. 2563  พบว่าภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  35,901  คน แยกเป็น

ชาย 17,051  คน  เป็นหญิง 18,850  คน  จำนวนครัวเรือน  20,764  ครัวเรือน  และมีทั้งหมด  25  ชุมชน

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน (บาทต่อคนต่อปี) 130,769.23 บาทต่อคนต่อปี

อาชีพหลักของประชากร  รับจ้างทั่วไป  รับราชการ  ค้าขาย

ร้อยละของประชากรที่ประกอบอาชีพหลักในพื้นที่

รับจ้างทั่วไป รับราชการ ค้าขาย
1,700 คน 1,184 คน 1,058 คน
29.31% 20.41% 18.24%
ข้อมูลหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อํานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
Q&A
Social Network Social
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แผนงานดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงาน