เลือกหน้า

โครงการจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาส

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำโครงการจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โดยมีกลุ่มที่เข้าข่าย 6 กลุ่มดังนี้

1.เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย
2.เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ์
3.เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม
4.เด็กพิการ
5.เด็กขาดโอกาส ยากจน
6.เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

โดยทางเทศบาลเมืองชัยภูมิได้มีเด็กร่วมโครงการในปัจจุบันจำนวน 61 คน เพื่่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้รับความรู้ และโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน