เลือกหน้า

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิ

1.เทศบาลเมืองชัยภูมิมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2563 โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์
1.1.ประเด็นที่เป็นข้อ บกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ
1.2.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.เทศบาลเมืองชัยภูมินำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ

การออกมาตรการภายใน ตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิ

3.เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ตั้ง   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ศปท. ทม.ชย.) โดยอธิบายแผนผังขั้นนตอนวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึง กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ และ ดำเนินการ   แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองชัยภูมิประจำปีงบประมาณ

4.หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมีแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยง