เลือกหน้า

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการที่ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

โครงการหรือกลไกในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้ปราศจากการทุจริต

ข้อมูลพื้นฐาน