เลือกหน้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ (3แห่ง)

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
– งานวางแผนสาธารณสุข
– งานเผยแพร่และฝึกอบรม
– งานส่งเสริมสุขภาพ
– งานสัตว์แพทย์
– งานป้องกันและควบคุมโรค

งานธุรการ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
– งานสุขาภิบาล
– งานศูนย์บริการสาธารณสุข
– งานรักษาความสะอาด


เอกสาร Download

คู่มือบริการกองสาธารณสุข

เอกสารประกอบการอบรม

รายงานผลการบริหารจัดการขยะ

  • จุดรองรับขยะอันตราย