เลือกหน้า

กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่

กิจกรรมในการพัฒนาสตรี คือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสตรีในแต่ละกลุ่มอายุ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพรายได้ มีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่
การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมความรู้เรื่องการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรี การเรียนรู้อยู่ร่วมกัน อย่างเท่าเทียม
ไม่เลือกปฏิบัติ ระหว่างหญิงชายในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองระดับท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพสตรีฯลฯ