เลือกหน้า

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม การท่องเที่ยว
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรรมโครงการสาธิตผลิตน้ำดื

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพชุมชนทานตะวัน

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเย็บจักอุตสาหกรรม

กิจกรรมกลุ่มสตรีทำห่อข้าวด้วยใบบัว

กิจกรรมการการทำลูกประคบชุมชนในเขตเทศบาล

กิจกรรมการการนวดแผนไทยชุมชนโนนไฮ

กิจกรรมอบรมรีไซเคิล

โครงการส่งเสริมอาชีพปั่นเตา

โครงการทำกับข้าว

โครงการสานพลังครอบครัว

โครงการอบรมส่เสริมอาชีพอยุธยาผักตบชวา

งานร่วมตรวจยาเสพติด