เลือกหน้า

จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

1.สนามกีฬากลางอเนกประสงค์ หมายถึง สนามกีฬาหลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา
หรือออกกำลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัก
ตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสนามหญ้า สนามดิน คอนกรีตหรือแอสฟัลต์ ฯ
และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน
2. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
ประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร
3. ให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น
การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้
4. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น

ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โรงเรียนในสังกัด

ชุมชน