เลือกหน้า

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ตั้งอยู่ที่ ชุมชนหนองบ่อ ถนน หฤทัย ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044 – 812297