เลือกหน้า

ชื่อและที่ตั้ง
โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ 165 ถนน เมืองเก่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 044-811586 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่ 4 ไร่ 95 4/10 ตารางวา
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2482 เทศบาลเมืองชัยภูมิเป็นผู้จัดตั้งขึ้น โดยแยกนักเรียนมาจากโรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง สถานที่เรียนใช้ศาลาการเปรียญวัดกลางเมืองเก่าเป็นที่เรียนหนังสือ ซึ่งตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดกลางเมืองเก่า) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 176 คน ครู จำนวน 3 คนเปิดเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2487 กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาดำเนินการเอง รับนักเรียนชายที่อยู่ในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดปรางค์กู่)ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษา
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2506 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการมาดำเนินการเองเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) มีนักเรียน 208 คน มีครู 5 คน
จาก พ.ศ. 2507 – 2509 เทศบาลเมืองชัยภูมิและชาวบ้านได้ร่วมกันจัดหาเงินซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียน ได้เงินจำนวน 67,000 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซื้อที่ดินได้ 3 ไร่- งาน 41 ตารางวา และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 367,000 บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สร้างอาคาร 1 หลัง ลักษณะอาคารเป็นไม้ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 52 เมตร มี 12 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2509 และได้ย้ายนักเรียนจากวัดกลางเมืองเก่ามาตั้งใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ตามคำสั่ง 1141/2509 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2509