เลือกหน้า
โทร 044-811482 ระดับอนุบาล 08-2894-4649 ระดับประถม 08-9643-4519

โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2465
โดยอยู่ในบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ชื่อว่า โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยานารี
โดยมีคุณหญิงอิ่ม ภูมิพิชัย (อิ่ม ชาตินันท์) เป็นครูใหญ่ และ นางสาวบุญช่วย ตินตะบุตร เป็นครูน้อย
ปัจจุบันสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558
ได้เปิดห้องเรียนพิเศษ E.M.S.P (English Math Science Program)
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 35 คน และห้องเรียนปกติ 40 คน