เลือกหน้า

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
– งานจัดทำงบประมาณ   

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

– งานธุรการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
– งานประชาสัมพันธ์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้กำหนดมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน เกี่ยวกับกาารจัดทำแผนงาน งบประมาณ เพื่อไว้เป็นแนวทางของการทำงาน


งานที่เกี่ยวข้อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ