เลือกหน้า

 

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานจัดทำงบประมาณ

ฝ่ายนิติการ
– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ วินัย และคดีความ
– งานนิติกรรมสัญญา และตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่งบประมาณ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
– งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานธุรการ