เลือกหน้า

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานที่เกี่ยวข้อง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้กำหนดมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน เกี่ยวกับกาารจัดทำแผนงาน งบประมาณ เพื่อไว้เป็นแนวทางของการทำงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565