เลือกหน้า

กองวิชาการและแผนงาน

 

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ                                                   ฝ่ายนิติการ
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน                                               – งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ วินัย และคดีความ
– งานจัดทำงบประมาณ                                                           – งานนิติกรรมสัญญา และตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่งบประมาณ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ                                               ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานประชาสัมพันธ์                                                               – งานธุรการ

 


งานที่เกี่ยวข้อง