เลือกหน้า

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
– งานสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
– งานพัฒนาชุมชน

งานธุรการ


คู่มือบริการ

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี2562 ระดับอปท. อปท.เทศบาลเมืองชัยภูมิ

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

กิจกรรมที่ดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่

กิจกรรมที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือ สนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และ ความอบอุ่นในครอบครัว

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง(ยกเว้นคนเร่ร่อนและขอทาน)

กิจกรรมที่จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชน

กิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม

กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน65

กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ
๓. ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
๔. ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
๕. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัย

สถิติผู้ใช้บริการ กองสวัสดิการสังคม

งานบริการผู้พิการ ศูนย์บริการคนพิการ