666666666666 กองสวัสดิการสังคม | เทศบาลเมืองชัยภูมิ
เลือกหน้า

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
– งานสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
– งานพัฒนาชุมชน

งานธุรการ