เลือกหน้า

กองการศึกษา

1.ฝ่ายแผนงานและโครงการ

 • งานแผนและโครงการ
 • งานระบบสารสนเทศ
 • งานธุรการ
 • งานงบประมาณ

2.ฝ่ายบริหารการศึกษา

 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานโรงเรียน
 • งานกิจการนักเรียน
 • งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
 • งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

 • งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
 • งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • งานกิจการศาสนา
 • งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม

4.หน่วยศึกษานิเทศก์

 • การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • งานควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ของนักเรียน และงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • โครงการประกวดโรงเรียน/นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โครงการประกวดครูดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น
 • งานผลิตตำรา อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน
 • งานนิทรรศการทางวิชาการ
 • งานอบรมสัมมนา พัฒนาครู ส่งเสริมงานวิชาการ
 • งานทดสอบ วัดผล ประเมินผล
 • งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนพัฒนาการศึกษา นิเทศก์ ติดตาม และพัฒนาวิชาการทุกระดับชั้น
 • งานประสาน ส่งเสริม พัฒนา วิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธันวาคม 27, 2017

Happy New Year Sport Team

เมษายน 26, 2017

Summer English Camp 2017