เลือกหน้า

กองการศึกษา

ฝ่ายบริหารการศึกษา
– งานธุรการ
– งานงบประมาณ
– งานโรงเรียน
– งานกิจการนักเรียน
– งานการเจ้าหน้าที่
– งานการปฐมวัย

งานส่งเสริมการศึกษา
– งานกีฬาและนันทนาการ
– งานการศึกษานอกระบบฯ
– งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
– งานห้องสมุด พิทธภัณฑ์ฯ

สถานศึกษา
– ผู้บริหารสถานศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์