เลือกหน้า

กองคลัง

  

กองคลัง

ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน                                                 
         – งานการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ                                                     
         – งานการจำหน่ายพัสดุ                                                  
         – งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ                                                          
         – งานการจำหน่ายพัสดุ

ฝ่ายบริหารงานคลัง                                                                 
        – งานการจัดทำบัญชี                                                              
        – งานตรวจสอบบัญชี

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

       – งานราชการทั่วไป

ฝ่ายพัฒนารายได้

       – งานการรับเงิน

      – งานการนำส่งเงิน

      – งานการจัดเก็บ ภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้


งานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายพัฒนารายได้


ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                    กองคลัง  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2561

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.  2563

 

คู่มือบริการ