เลือกหน้า

กองคลัง

 

กองคลัง

ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน                                                  ฝ่ายพัฒนารายได้
– งานการจัดซื้อและการจ้าง                                                       – งานพัฒนารายได้
– งานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา                                                   – งานผลประโยชน์
– งานจัดทำทะเบียนพัสดุ                                                           – งานแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ
– งานการจำหน่ายพัสดุ

ฝ่ายบริหารงานคลัง                                                                  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานการเงินและบัญชี                                                              – งานธุรการ
– งานสถิติการคลัง


งานที่เกี่ยวข้อง


คู่มือบริการ