เลือกหน้า

กองคลัง

ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
– งานการจัดซื้อและการจ้าง
– งานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
– งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
– งานการจำหน่ายพัสดุ

ฝ่ายพัฒนารายได้
– งานพัฒนารายได้
– งานผลประโยชน์
– งานแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ

ฝ่ายบริหารงานคลัง
– งานการเงินและบัญชี
– งานสถิติการคลัง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานธุรการ