เลือกหน้า

สำนักปลัดเทศบาล

  

สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ
– ฝ่ายอำนวยการ
– งานการเจ้าหน้าที่
– งานควบคุมเทศพาณิชย์

ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎร
งานรักษาความสงบฯ
งานป้องกันฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานธุรการ
– งานสารบรรณ

ฝ่ายนิติการ

งานที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เอกสารดาวโหลด

แผนปฏิบัติและแบบรายงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต


รายละเอียด ผ่านe-plannacc

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดทำแผนเพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางเพื่อแก้ไข หรือบรรเทาความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการป้องกันฯ