เลือกหน้า

สำนักปลัดเทศบาล

 

ฝ่ายอำนวยการ
– ฝ่ายอำนวยการ
– งานการเจ้าหน้าที่
– งานควบคุมเทศพาณิชย์

ฝ่ายปกครอง
– งานทะเบียนราษฎร
– งานรักษาความสงบฯ
– งานป้องกันฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานธุรการ
– งานสารบรรณ


งานที่เกี่ยวข้อง