เลือกหน้า

สำนักปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

ฝ่ายอำนวยการ
– ฝ่ายอำนวยการ
– งานการเจ้าหน้าที่
– งานควบคุมเทศพาณิชย์

ฝ่ายปกครอง
งานทะเบียนราษฎร
งานรักษาความสงบฯ
งานป้องกันฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
– งานธุรการ
– งานสารบรรณ

งานที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เอกสารดาวโหลด