เลือกหน้า

กองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
– งานวิศวกรรมโยธา
– งานสถาปัตกรรม
– งานผังเมือง

งานธุรการ

ฝ่ายช่างและสุขาภิบาล
– งานธุรการ
– งานกำจัดขยะมูลฝอย
– งานควบคุมและตรวจสอบฯ

ฝ่ายการโยธา
– งานสาธารณูปโภค
– งานสวนสาธารณะ
– งานศูนย์เครื่องจักรกล
– งานสถานที่และการไฟฟ้า

คู่มือกองช่าง