เลือกหน้า

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามเอกสารต่อไปนี้

หนังสือแจ้งเวียน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล