เลือกหน้า

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. อาณาเขต  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด  มีหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  สถานศึกษาต่างๆ ฯลฯ  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างภูมิภาค  ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  332  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  19,237 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ 30.78 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่า
  ทิศใต้      ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ           องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ           องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 1. ลักษณะภูมิประเทศ  โดย รวมของเทศบาลตั้งอยู่บนที่ราบลุ่ม  ทางทิศใต้เทือกเขาภูแลนคาโดยมีเนินเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นแอ่งกระทะเอียงลาดไปทางทิศใต้
 2. 3.ลักษณะภูมิอากาศ  อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฤดูกาล 3 ฤดู คือ
  ฤดูหนาว  (ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์)  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว
  ฤดูร้อน      (ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนมากและแห้งแล้ง
  ฤดูฝน       (ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม)  มีฝนตกไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามฤดูกาล

สถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในเขตเทศบาล  ได้แก่

 1. ปรางค์กู่  เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด  ก่อสร้างด้วยศิลาแลง  สันนิฐานว่าก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ข้าง ในปรางค์กู่มีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีประดิษฐานอยู่  ชาวชัยภูมิถือว่าเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์  มีงานเทศกาลสรงน้ำพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระปรางค์เป็นประจำทุก ๆ ปี กำหนดงานวันเพ็ญเดือน ๕
 2. ศาลเจ้าพ่อพญาแล  เป็น ที่สถานที่พระยาภักดีชุมพล (แล)  ผู้ก่อตั้งเมืองคนแรกได้เสียชีวิตในปี  พ.ศ.2369  ณ  บริเวณต้นมะขามหนองปลาเฒ่า  อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางจังหวัดชัยภูมิ-บ้านเขว้า 3 กม. ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อมีศาลาบวงสรวงไว้เป็นที่สักการบูชา  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  งานบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล เรียกว่า งานประเพณีบุญเดือนหก  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
 3. อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล  ประดิษฐานตรงวงเวียน  ถนนบรรณาการ  ปากทางเข้าเมืองชัยภูมิ  ชาวชัยภูมิได้ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2508  เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระยาภักดีชุมพล (แล)  เจ้าเมืองคนแรก

 ด้านประชากร

จากการสำรวจข้อมูลจากการทำสำมะโนประชากร  โดยการสำรวจครั้งล่าสุด  เมื่อวันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ. 2557  พบว่าภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  36,919  คน แยกเป็น

ชาย 17,640  คน  เป็นหญิง 19,279  คน  จำนวนครัวเรือน  18,906  ครัวเรือน  และมีทั้งหมด  25  ชุมชน