เลือกหน้า

วิสัยทัศน์

 • พัฒนาคุณภาพชีวิต
 • พิชิตความทุกข์เข็ญ
 • สร้างความร่มเย็น
 • มุ่งเน้นบริการ
 • สร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน

นโยบาย 8 ด้าน

 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก
 • ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 • ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • ด้านชุมชนและสังคม
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 • ด้านการบริหารจัดการ “หลักธรรมาภิบาล”