เลือกหน้า

วิสัยทัศน์

  • ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข บนวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • 1. ส่งเสริมพัฒนาบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
  • 2. ส่งเสริมการศึกษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
  • 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
  • 5. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย
  • 6. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
  • 7. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล