เลือกหน้า

ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid -19

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบูรณาการประสานงานภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจในมาตรา 22(7) และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จึงจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เอกสารประกอบ – การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า.pdf