เลือกหน้า

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

ผลคะแนน-LPAประจำปีพ.ศ. 2563

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA)

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไป
3.  การตรวจสอบและรายงานผล
4.  โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบ
5.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
6.  โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
7.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง
8.  โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ
2. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดเก็บรายได้
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
4. โครงการภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่และบริการผู้มาชำระภาษี
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายและการงบประมาณ
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการพัสดุและทรัพย์สิน

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังอู่ทีสมบูรณ์เซอร์วิส พื้นที่ 640 ตร.ม. ขนาดกว้าง  4.00 ม.ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. ชุมชนคลองเรียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยบ้านนางประนอม พื้นที่ 225.00 ตร.ม. ขนาดกว้าง  6.00 ม. ยาว 44.00 ม. หนา 0.15 ม. ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อขนาด 0.80 เมตร ยาว 44.00 ม. ชุมชนหนองหลอด
ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยบ้านนายประกอบ พื้นที่ 1,282.00 ตร.ม. ขนาดกว้างเฉลี่  5.00-7.00 ม. ยาว 220.00 ม. หนา 0.15 ม.  ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อขนาด 0.80 เมตร ยาว 220.00 ม.  ชุมชนหนองหลอด
ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ทางเข้าหมู่บ้านสถาพรวิวล์ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 182.00 ม. ชุมชนหนองบัว
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนองค์การสาย1 ขนาดท่อ 0.80 ม. ยาว 180.00 ม. ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 9.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.05 ม. ชุมชนสนามบิน
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายวิรัช สมองดี ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 182.00 ม. ชุมชนเมืองเก่า
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ทิศเหนือถนนปรางค์กู่-ว.เกษตรฯ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 35.00 ม. ชุมชนหนองบัว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณบริพัฒน์  ชัชวาลชาตรี พื้นที่ 480 ตร.ม. ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 120.00 ม หนา 0.15 ม. ชุมชนคลองเรียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคุณพนิชา  แช่มช้อย พื้นที่ 280 ตร.ม. ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. ชุมชนคลองเรียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายทองอินทร์  แดงสุวรรณ พื้นที่ 412 ตร.ม ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 165.00 ม. หนา 0.15 ม. ชุมชนใหม่พัฒนา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.ซอยบ้านนางนันฐิกา ตรงด่านกลาง พื้นที่ 392.00 ตร.ม. ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 98.00 ม. หนา 0.15 ม. ชุมชนคลองเรียง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านแซบนัว พื้นที่ 288.00 ตร.ม. ขนาดกว้าง  3.00 ม.ยาว 96.00 ม. หนา 0.15 ม.ชุมชนเมืองเก่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.บ้านนายเทียนชัย สมัตถะ พื้นที่ 600.00 ตร.ม. ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  150.00 ม. หนา 0.15 ม. ชุมชนเมืองน้อยใต้
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.ซอยหลังอู่สมเกียรติ พื้นที่ 360.00 ตร.ม. ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว  90.00 ม. หนา 0.15 ม. ชุมชนเมืองเก่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.ซอยข้างศูนย์สาธารณะสุขแห่งที่ 1 พื้นที่ 445.00 ตร.ม. ความหนา 0.15 ม. ชุมชนเมืองน้อยใต้
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนบูรพา พื้นที่ 9,165.00 ตร.ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.00-16.00 ม. ยาว 705.00 ม. หนา 0.05 ม.ชุมชนหินตั้ง-โพนงาม
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) สายกลางบ้าน พื้นที่ 1,084.00 ตร.ม. หนา 0.05 ม. ชุมชนโนนตาปาน
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนสายข้างปรางค์กู่ พื้นที่ 1,080.00 ตร.ม. หนา   0.05  ม.ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนบรรณาการ บริเวณสามแยกหนองบัวไปปรางค์กู่ พื้นที่ 1,083.00 ตร.ม. หนา   0.05  ม.ชุมชนหนองบัว
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1  พื้นที่ 1,080.00 ตร.ม. หนา   0.05  ม.ชุมชนเมืองน้อยใต้
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนหลังวัดบริบูรณ์ พื้นที่ 1,080.00 ตร.ม. หนา   0.05  ม. ชุมชนขี้เหล็กใหญ่
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนซอยข้างวิทยาลัยเกษตรฯ  พื้นที่  990.00 ตร.ม. หนา   0.05  ม.ชุมชนคลองเรียง
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนโรงเรียน ท.1 พื้นที่  3,900.00 ตร.ม.ขนาดกว้างเฉลี่ย  5.00-12.00  ม. ยาว  455.00 ม. หนา   0.05  ม. ชุมชนทานตะวัน
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) พื้นที่ 1,083.00 ตร.ม. หนา   0.05  ม. ชุมชนทานตะวัน
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนสายกลางบ้าน พื้นที่ 1,080.00 ตร.ม. หนา   0.05  ม.ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) บริเวณหอพักนาคะพงษ์ พื้นที่ 1,080.00 ตร.ม.  หนา   0.05  ม.ชุมชนโนนสาทร
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) บริเวณถนนทางเข้าหนองหลอด  พื้นที่ 1,080.00 ตร.ม.  หนา   0.05  ม. ชุมชนหนองหลอด
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนบริเวณที่ทำการชุมชน พื้นที่ 1,081.00 ตร.ม.  หนา   0.05  ม.ชุมชนเมืองน้อยเหนือ
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay)ถนนบริเวณหน้าบ้านช่างริน  พื้นที่ 1,080.00 ตร.ม.  หนา   0.05  ม.ชุมชนหนองปลาเฒ่า
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูพาราแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay)ถนนสายกลางบ้าน พื้นที่ 1,084.00 ตร.ม.  หนา   0.05  ม.ชุมชนคลองลี่
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนยุติธรรม พื้นที่   –   ตร.ม.ขนาดกว้างเฉลี่ย 15.50-16.00 ม.ยาว   215.00  ม.หนา     0.05  ม. ชุมชนตลาด (งบอุดหนุน)
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนยุติธรรม พื้นที่   –   ตร.ม.ขนาดกว้างเฉลี่ย 13.50 ม. ยาว   265.00  ม.หนา     0.05  ม. ชุมชนตลาด (งบอุดหนุน)
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนโนนม่วง พื้นที่   –   ตร.ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 11.00-13.00 ม. ยาว   1,400  ม. หนา     0.05  ม. ชุมชนตลาด
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนโนนไฮ-เมืองเก่า พื้นที่   –   ตร.ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 7.00-10.00 ม. ยาว   620  ม.หนา     0.05  ม.ชุมชนโนนไฮ (งบอุดหนุน)
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนราษฎร์เจริญสุข พื้นที่   –   ตร.ม.ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว   475  ม.หนา     0.05  ม.ชุมชนราษฎร์เจริญสุข (งบอุดหนุน)
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนสายกลางบ้าน พื้นที่   –   ตร.ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว   153  ม. หนา     0.05  ม. ชุมชนหนองหลอด (งบอุดหนุน)
ปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคนอกรีต(Over Lay) ถนนรอบหนอง พื้นที่   –   ตร.ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว   124  ม.หนา     0.05  ม. ชุมชนหนองหลอด (งบอุดหนุน)
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ
ขยายเขตประปาสาธารณะ โครงการขยายเขตประปา
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โครงการขุดลอกและปรับปรุงคุณภาพลำห้วยและแหล่งน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
การตรวจสอบอาคารสาธารณะ โครงการตรวจสอบอาคารสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทั่วไป
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการไฟฟ้าชุมชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิศวกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสาธารณูปโภค
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสวนสาธารณะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การจ่ายเงินเบี้ยงยังชีพคนพิการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม
สนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
การสำรวจและช่วยเหลือคนยากจนและเด็กไร้ที่พี่ง
ค่าแรงงานในการสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ หรือผู้ยากจน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยภูมิ
อบรมป้องกันปัญหายาเสพติดและส่งเสริมอาชีพให้สำหรับผู้ผ่านการบำบัดในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
อบรมการป้องกันปัญหายาเสพิดในชุมชน
อบรมศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติด
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ
ยาเสพติดนอกสถานศึกษา
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิ่มประสิทธภาพพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์
คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
จัดเก็บข้อมูล จปฐ ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
การจัดทำผังชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
จัดทำแผนชุมชนที่จัดตั้งใหม่และทบทวนแผนชุมชนเดิม
จัดเวทีประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง
เทศบาลพบประชาชน
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้นำชุมชน
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและเครือข่าย
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเยาวชนคนดี
ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมนันทนาการ
อบรมจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สร้างเครือข่ายความดีเด็ก
สภาเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ 1.อบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานให้แก่ชุมชน
2.ส่งเสริม  ฟื้นฟู  อนุรักษ์บ้านไม้และอาคารด้านวัฒนธรรมชุมชนเมือง
3.อันเนื่องมาจากพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง
1. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างแกนนำด้านสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  (กองทุนตำบล) เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเยาวชนต้นแบบป้องกันการบาดเจ็บจากการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ
4. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
5. โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนเขตเทศบาล
6. โครงการพิชิตอ้วน พิชิตพุง
7. โครงการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. พัฒนาระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติ 1. โครงการรณรงค์ป้งอกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อตามาฤดูกาล
1. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรและสารสนเทศ 1. โครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ศูนย์บริการสารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2. โครงการจัดการความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.โครงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบัญชี-การเงินศูนย์บริการสาธารณสุข
2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1. โครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ (คลินิกอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ)
2. โครงการให้บริการนอกเวลาราชการ ปี 2564
3.พัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุข 1. โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
1.พัฒนาการบริหารจัดการขยะต้นทาง 1. โครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการขยะต้นทางและการบังคับใช้กฎหมาย 1. โครงการพกถุงผ้า พายามาหาหมอ
2. โครงการบูรณาการเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอย (กองช่าง)
1. เสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 1. โครงการเมืองชัยภูมิน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. โครงการเมืองชัยภูมิคาร์บอนต่ำ
3. โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน
4. โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งชุมชนระบบบำบัดน้ำเสีย
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวขน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. สร้างภาคีเครือข่ายและสร้างระบบในการตรวจสอบกำกับดูแลคุณภาพสุขาภิบาล 1. โครงการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหาร
4. โครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนจากน้ำมันทอดซ้ำภายในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
1. พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศ 1. โครงการนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชัยภูมิให้มีชีวิตชีวาและความสุข

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

พัฒนาการบริหารจัดการ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียนราษฎร
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั่วไป
 พัฒนาการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 1. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ
2. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
พัฒนาการบริการสาธารณะ 1. โครงการฝึกทบทวนพนักงานเทศกิจ
2. โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. โครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมถนนคนเดิน
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานเทศกิจ
7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง
พัฒนานวัตกรรม 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทศบาลเมืองชัยภูมิ
พัฒนาการเก็บรายได้เทศบาลเมืองชัยภูมิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดเก็บรายได้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
โครงการภาษีท้องถิ่นเคลื่อนที่และบริการผู้มาชำระภาษี
พัฒนาการเบิกจ่ายของเทศบาลเมืองชัยภูมิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายและการงบประมาณ
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการพัสดุและทรัพย์สิน
การเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี ฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้ความรู้ทางกฎหมายพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
รวบรวมระเบียบกฎหมายของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
โครงการ อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนตามกฎหมายจัดตั้งของ อปท.
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแผนและงบประมาณ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานข้อมูลข่าวสารของเทศบาล โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ)
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเสียงไร้สาย) ชุดแม่ข่าย
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเสียงไร้สาย) ชุดลูกข่าย
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
พัฒนาศักยภาพหน่วยรับตรวจ
พัฒนาบุคลากรและลักษณะสำคัญขององค์กร 1.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ สู่ระบบราชการ 4.0(PMQA 4.0) ประจำปี งบประมาณ 2564