เลือกหน้า

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตราฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลตอสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รับการประเมินจากสำนักงานปปช.จ.ชัยภูมิเข้าประเมิน

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต