เลือกหน้า

โครงการ การปรับปรุงภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่นำร่อง 40 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะและรอบสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

โครงการการปรับปรุงภูมินิเวศด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้การปรับปรุงภูมินิเวศ(Ecological Landscape) ของเมืองและพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่(Land Use) เทศบาลประสงค์จะพัฒนากระบวนการออกแบบ การปรับปรุงภูมินิเวศและการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้วยกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม(Participatory Design) ซึ่งมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์พืิ้นที่และประสบการณ์ของผู้ใช้สอย (Stakeholders) เป็นสำคัญ โดยได้กำหนดพื้นที่นำร่องเพื่อการพัฒนากระบวนการดังกล่าว เป็นพื้นที่ขนาดประมาณ 40 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะและพื้นที่รอบสำนักงานเทศบาลการพัฒนากระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการสำรวจพื้นที่เบื้องต้น การรวบรวมความเห็นจากผู้ใช้สอย การยกร่างแบบการปรับปรุงเบื้องต้นเพื่อใช้ในการรับฟังความเห็น การออกแบบเบื้องต้น (Conceptual Design) การจัดทำคู่มืออกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม และสื่อสารคดีแสดงถึงเหตุการณ์ กระบวนการต่างๆ เพื่อให้เทศบาลสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงภูมินิเวศและการใช้ประโยชน์พื้นที่อื่นๆของเทศบาลต่อไป