เลือกหน้า

ประเพณีงานบุญเดือน 6

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ถวายบายศรีพ่อพญาแล เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา และกตัญญูกตเวที ต่อเจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ชาวชัยภูมิทั่วสารทิศต่างร่วมใจกันออกมาสืบสานงานประเพณีแห่บายศรี ร่วมทำบายศรีและนำบายศรีแห่รอบเมืองชัยภูมิ เปนประเพณีเดียวในโลก

ชมภาพบายศรีได้ที face book/เทศบาลเมืองชัยภูมิ