เลือกหน้า

ผลสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ผลสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักทะเบียนท้องถิ่น

กองสวัสดิการสังคม

ผลสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ประจำปีงบประมาณ  2564

ผลสำรวจความพึ่งพอใจโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการปีงบประมาณ

 สำนักทะเบียนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

กองการศึกษา

ศูนย์บริการสาธรณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กองสวัสดิการสังคม

ผลสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   

ผลสำรวจความพึ่งพอใจโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการปีงบประมาณ

สำนักทะเบียนท้องถิ่น

สำนักปลัดเทศบาล

  •  

ผลสำรวจความพึ่งพอใจโครงการต่างๆที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในแต่ละหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2562
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจเทศบาลเมืองชัยภูมิ

1 งานทะเบียนราษฎร

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองชัยภูมิ

2 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3 เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการเทศบาลเมืองชัยภูมิ