เลือกหน้า

ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการและกิจกรรมของเทศบาล

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในแต่ละหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2562

แบบสอบถามความพึงพอใจเทศบาลเมืองชัยภูมิ

1 งานทะเบียนราษฎร

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองชัยภูมิ

2 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

3 เว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์เทศบาลเมืองชัยภูมิ

4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการเทศบาลเมืองชัยภูมิ