เลือกหน้า

ฝ่ายพัฒนารายได้

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

งานพัฒนารายได้

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติและประสานงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีงานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน