เลือกหน้า

ฝ่ายนิติการ

งานนิติการเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ บริการปรึกษาด้านกฎหมาย แก่พี่น้องประชาชนทั่วไป

งานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ต่อต้าน ปี พ.ศ.2565

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ต่อต้าน ปี พ.ศ. 2565

ปฏิทินศูนย์ต่อต้านทุจริต65

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี