เลือกหน้า

งานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณเทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินงานตามนโยบายความโปร่งใสของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิได้

งานที่เกี่ยวข้อง

แผนงานดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี