เลือกหน้า

ฝ่ายบริหารงานคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสาร การเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดรองประจำเดือน ประจำปี


คู่มือปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเบิกจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562

– งานที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส

งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
– รายงานรับจ่ายเงินและงบทดลองรายเดือน
– รายงานแสดงผลการดำเนินงาน