เลือกหน้า

ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีเป้าหมายในการทำงานอย่างโปร่งใสโดยประชาชนสามารถดูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยสามารถตรวจสอบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างได้บนหน้าเว็บไซต์ของทางเทศบาลเมืองชัยภูมินี้

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง


คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งานที่เกี่ยวข้อง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม