เลือกหน้า

ฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีเป้าหมายในการทำงานอย่างโปร่งใสโดยประชาชนสามารถดูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยสามารถตรวจสอบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างได้บนหน้าเว็บไซต์ของทางเทศบาลเมืองชัยภูมินี้

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อจัดจ้าง


คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งานที่เกี่ยวข้อง