เลือกหน้า

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ให้บริการการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ การขอเลขที่บ้าน การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน งานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การขอทำบัตรครั้งแรก การขอทำบัตรกรณีบัตรหมดอายุ กรณีบัตรหาย/ ชำรุด การขอตรวจสอบหลักฐานการทำบัตร โดย งานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีบริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ ให้บริการแก่ผู้ป่วย ผู้พิการที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ


คู่มือทะเบียนราษฎร์