เลือกหน้า

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง – เทศกิจ

ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง – เทศกิจ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จึงมีภารกิจ ที่ได้ออกดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิดังนี้

  1. อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ บริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเลิกเรียน
  2. ออกตรวจเลขกำกับดูแล ป้ายโฆษณาชั่วคราวที่อยู่ตามถนน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
  3. ออกตรวจตามโครงการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
  4. อบรมให้พนักงานเทศกิจมีความรู้และความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-817661


เอกสารดาวน์โหลด

  1. คำร้องขอติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  2. คำร้องขอติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3. มาตรฐานการปฏิบัติงานรักษาความสงบและความมั่นคง