เลือกหน้า

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงานได้กำหนดมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน เกี่ยวกับกาารจัดทำแผนงาน งบประมาณ เพื่อไว้เป็นแนวทางของการทำงาน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีนโยบายในด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิได้รับทราบ และยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น

สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ต

รวมไปถึงช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆอีกด้วย

กันยายน 15, 2020
กันยายน 12, 2020

อบรม pmqa