เลือกหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2565  เทศบาลเมืองชัยภูมิมีนโยบายในด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิได้รับทราบ และยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อมูลการติดต่อเทศบาลเมืองชัยภูมิ