เลือกหน้า

งานประชาสัมพันธ์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้กำหนดมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน เกี่ยวกับกาารจัดทำแผนงาน งบประมาณ เพื่อไว้เป็นแนวทางของการทำงาน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางประสานงานและการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรและบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับหน่วยงาน เผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิชาการและการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม งานประชาสัมพัน์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาร

แผนประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ25645

แผนประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองชัยภูมิ2564

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีนโยบายในด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิได้รับทราบ และยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น

สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ต

รวมไปถึงช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆอีกด้วย