เลือกหน้า

งานประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีนโยบายในด้านงานประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิได้รับทราบ และยังเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น

สถิติผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและผู้เข้าใช้อินเตอร์เน็ต

รวมไปถึงช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆอีกด้วย