เลือกหน้า

การตรวจรับงานซื้อจ้าง

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงาน เพื่อร่วมตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้งาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง