เลือกหน้า

 

 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ และร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ไว้หลายช่องทาง
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาที่มีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะแก่เทศบาลเมืองชัยภูมิ
สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองชัยภูมิ
อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ 345 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 0-4481-1378 โทรสาร : 0-4482-2484
หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ โทร 0-4481-1378
สำนักปลัดเทศบาล โทร 0-4481-1378
กองวิชาการและแผนงาน โทร 0-4482-1988
กองคลัง โทร 0-4481-1684
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 0-4481-1685
กองช่าง โทร 0-4481-1656
กองการศึกษา โทร 0-4481-1657
กองสวัสดิการสังคม โทร 0-4481-2870
โทรสาร 0-4482-2484

E-mail : webmaster@chaiyaphummunicipality.com