เลือกหน้า

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำติดตามผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม ของในแต่ละปี

 

 

 

 

 

 

.