เลือกหน้า

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดทำติดตามผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มีนาคม ของในแต่ละปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

.